Home

Volume: 24000 Gallons
Build Type: Vinyl
98 oz of Bleach • 12.5%
24.0
FC
0.0
CC
-0.60
CSI
Brushed
74 oz of Bleach • 12.5%
25.0
FC
0.0
CC
-0.60
CSI
27.5
FC
-0.60
CSI
160 oz of Bleach • 12.5%
21.5
FC
-0.60
CSI
15.0
FC
-0.60
CSI
319 oz of Bleach • 12.5%
70
CYA
-0.60
CSI
26.0
FC
-0.62
CSI
749 oz of Bleach • 12.5%
1 lbs of 65% Cal-Hypo
0.5
FC
0.0
CC
-0.62
CSI
Brushed
3600
SALT
-0.62
CSI
160 lbs of Salt
27 oz of 65% Cal-Hypo
0.5
FC
0.0
CC
7.5
pH
80
TA
220
CH
80
CYA
2800
SALT
70 °F
TEMP
-0.59
CSI
440 lbs of Salt
4.0
FC
0.0
CC
7.5
pH
90
TA
70
CYA
-0.35
CSI
4 lbs of Borax (20 Mule)
5.0
FC
7.3
pH
70
CYA
-0.60
CSI
96 oz of Dry Stabilizer
8.5
FC
0.0
CC
7.2
pH
80
TA
40
CYA
-0.64
CSI
72 °F
TEMP
-0.55
CSI
10.5
FC
-0.59
CSI
16 oz of 65% Cal-Hypo
800
SALT
-0.59
CSI
16 oz of 65% Cal-Hypo
67 °F
TEMP
-0.62
CSI
4.5
FC
-0.65
CSI
64 °F
TEMP
-0.65
CSI
Brushed
6.5
FC
0.0
CC
7.3
pH
-0.63
CSI
66 °F
TEMP
-0.73
CSI
16 oz of 65% Cal-Hypo
3.5
FC
-0.78
CSI
16 oz of 65% Cal-Hypo
3.0
FC
0.0
CC
7.2
pH
80
TA
210
CH
40
CYA
59 °F
TEMP
-0.78
CSI
15 oz of 65% Cal-Hypo
2.0
FC
-0.66
CSI
4.0
FC
-0.66
CSI
17 oz of 65% Cal-Hypo
1.5
FC
0.0
CC
7.4
pH
70
TA
40
CYA
62 °F
TEMP
-0.66
CSI
7.5
pH
-0.57
CSI
5.5
FC
0.5
CC
64 °F
TEMP
-0.85
CSI
27 oz of 65% Cal-Hypo
77 oz of Borax (20 Mule)
0.5
FC
0.5
CC
7.2
pH
70
TA
200
CH
50
CYA
62 °F
TEMP
-0.87
CSI
3.0
FC
0.5
CC
7.3
pH
80
TA
200
CH
40
CYA
65 °F
TEMP
-0.65
CSI
65 °F
TEMP
-0.44
CSI
32 oz of Dry Stabilizer
0.5
FC
0.5
CC
7.5
pH
80
TA
200
CH
30
CYA
58 °F
TEMP
-0.51
CSI
77 oz of Bleach • 10%
1.5
FC
0.0
CC
7.6
pH
-0.28
CSI
86 oz of Borax (20 Mule)
2.0
FC
0.0
CC
7.2
pH
80
TA
250
CH
30
CYA
61 °F
TEMP
-0.67
CSI
6.0
FC
0.0
CC
7.3
pH
80
TA
280
CH
30
CYA
60 °F
TEMP
-0.54
CSI
7.5
pH
-0.38
CSI
95 oz of Borax (20 Mule)
356 oz of Bleach • 10%
0.0
FC
0.0
CC
7.2
pH
90
TA
280
CH
40
CYA
52 °F
TEMP
-0.67
CSI
Opened Pool
Vacuumed Brushed
2 gal of Bleach • 10%
0.0
FC
0.0
CC
7.6
pH
110
TA
320
CH
90
CYA
67 °F
TEMP
-0.07
CSI
Vacuumed Brushed
0.66 gal of 31.45% (20º Be) Muriatic Acid
6.5
FC
0.5
CC
8.0
pH
100
TA
320
CH
80
CYA
276 oz of Bleach • 10%
0.0
FC
0.0
CC
7.4
pH
90
TA
310
CH
80
CYA
11.0
FC
0.0
CC
7.5
pH
90
TA
230
CH
90
CYA