Home

Volume: 24800 Gallons
Build Type: Vinyl
15.5 lbs of Salt
5.5
FC
0.0
CC
7.8
pH
70
TA
80
CH
60
CYA
2670
SALT
Cleaned Filter
5.5
FC
5.5
FC
Bumped chlorination down to 40%
6.5
FC
0.0
CC
7.8
pH
70
TA
80
CH
75
CYA
2930
SALT
5.0
FC
Bumped chlorination up to 60%
4.5
FC
6.5
FC
7.7
pH
70
CYA
2930
SALT
Bumped chlorination up to 20%
6.5
FC
Bumped chlorination down to 0%
9.5
FC
Bumped chlorination up to 20%
8.0
FC
9.5
FC
0.0
CC
7.7
pH
70
TA
80
CH
90
CYA
3180
SALT
10.0
FC
12.5
FC
13.5
FC
14.5
FC
18.0
FC
19.0
FC
22.5
FC
Bumped chlorination down to 0%
25.0
FC
23.5
FC
32.0
FC
2690
SALT
Bumped chlorination down to 20%
Bumped chlorination down to 60%
64 lbs of Salt
37.5
FC
0.0
CC
7.8
pH
90
TA
90
CH
90
CYA
2690
SALT
Bumped chlorination down to 80%
Cleaned Filter
11.0
FC
7.4
pH
70
TA
80
CH
75
CYA
2900
SALT
4 lbs of Dry Stabilizer
4 lbs of Dry Stabilizer
4 lbs of Dry Stabilizer
Cleaned Filter
40 lbs of Salt
4.0
FC
0.0
CC
7.4
pH
65
TA
80
CH
2930
SALT
160 lbs of Salt
22 lbs of Salt
18.5
FC
0.0
CC
7.6
pH
80
TA
100
CH
0
CYA
1780
SALT
Opened Pool
Closed Pool
26.0
FC
0.0
CC
8.0
pH
110
TA
110
CH
50
CYA
2700
SALT
60 lbs of Salt
40 oz of 31.45% (20º Be) Muriatic Acid
16.5
FC
0.0
CC
8.0
pH
100
TA
130
CH
60
CYA
2750
SALT
16.0
FC
0.0
CC
8.0
pH
100
TA
120
CH
60
CYA
2690
SALT
Cleaned Filter
15.5
FC
0.5
CC
8.0
pH
100
TA
120
CH
90
CYA
2690
SALT
4 lbs of Dry Stabilizer
12.5
FC
0.5
CC
7.8
pH
90
TA
110
CH
55
CYA
2690
SALT
4 lbs of Dry Stabilizer
4 lbs of Dry Stabilizer
7.5
FC
0.0
CC
8.0
pH
90
TA
110
CH
30
CYA
2700
SALT
Cleaned Filter
7.5
FC
0.0
CC
8.0
pH
80
TA
110
CH
30
CYA
2700
SALT
8.0
FC
0.0
CC
8.0
pH
80
TA
100
CH
30
CYA
2690
SALT
Cleaned Filter
7.5
FC
0.5
CC
8.0
pH
90
TA
100
CH
33
CYA
2900
SALT
48 oz of 31.45% (20º Be) Muriatic Acid
9.0
FC
0.5
CC
8.0
pH
90
TA
100
CH
35
CYA
2930
SALT
7.5
FC
0.5
CC
8.0
pH
100
TA
110
CH
35
CYA
2930
SALT
48 oz of 31.45% (20º Be) Muriatic Acid
7.5
FC
0.5
CC
8.0
pH
100
TA
100
CH
35
CYA
2930
SALT
7.0
FC
0.0
CC
8.0
pH
100
TA
110
CH
45
CYA
2930
SALT
4.5
FC
0.0
CC
8.0
pH
100
TA
110
CH
45
CYA
2930
SALT
7.0
FC
0.0
CC
8.0
pH
3000
SALT
8.0
FC
0.0
CC
8.0
pH
100
TA
100
CH
45
CYA
3250
SALT
Cleaned Filter
7.0
pH
42 oz of 15.7% (10º Be) Muriatic Acid
9.0
FC
0.0
CC
8.0
pH
110
TA
100
CH
55
CYA
3250
SALT
86 oz of 15.7% (10º Be) Muriatic Acid
8.0
FC
0.0
CC
8.2
pH
130
TA
100
CH
50
CYA
3250
SALT
5.0
FC
7.6
pH
100
TA
60
CYA
10.5
FC
7.8
pH
55
CYA
3250
SALT
7.5
FC
0.5
CC
7.4
pH
110
TA
110
CH
60
CYA
3250
SALT
5.5
FC
0.0
CC
8.0
pH
120
TA
110
CH
50
CYA
3530
SALT
3.0
FC
3.5
CC
7.8
pH
120
TA
120
CH
70
CYA
3250
SALT
4 gal of Liquid Stabilizer
2.5
FC
7.8
pH
120
TA
0
CYA
3.4
FC
7.8
pH
120
TA
130
CH
0
CYA
3250
SALT
120 lbs of Salt
2.5
FC
7.8
pH
150
TA
10
CYA
19 oz of 53% Cal-Hypo
0.0
FC
7.6
pH
120
TA
20
CYA
2350
SALT
Vacuumed
2.5
FC
7.7
pH
2760
SALT
Opened Pool Vacuumed Brushed Cleaned Filter